Ukraine abortions, live births, and abortion percentages by oblast, 1999

compiled by Wm. Robert Johnston
last updated 19 February 2010

Reported abortions by oblast of residence, 1999

oblast1999
Cherkasy13,534
Chernihiv7,873
Chernivtsi13,427
Crimea22,740
Dnipropetrovsk43,079
Donetsk48,765
Ivano-Frankivsk7,001
Kharkiv37,410
Kherson15,164
Khmelnytski9,257
Kiev17,565
Kiev (city)29,049
Kirovohrad15,299
Luhansk34,278
Lviv17,064
Mykolaiv15,030
Odessa23,663
Poltava21,582
Rivne6,916
Sevastopol (city)6,299
Sumy15,396
Ternopil4,961
Vinnytsia16,635
Volyn7,916
Zakarpattia8,230
Zaporizhia26,886
Zhytomyr10,741
UKRAINE TOTAL495,760


Reported live births by oblast, 1999

oblast1999
Cherkasy11,270
Chernihiv9,728
Chernivtsi8,865
Crimea15,023
Dnipropetrovsk26,082
Donetsk30,503
Ivano-Frankivsk14,548
Kharkiv19,845
Kherson10,370
Khmelnytski12,883
Kiev13,672
Kiev (city)18,323
Kirovohrad9,181
Luhansk16,169
Lviv24,529
Mykolaiv10,413
Odessa19,969
Poltava12,228
Rivne14,188
Sevastopol (city)2,551
Sumy9,571
Ternopil11,197
Vinnytsia15,859
Volyn11,798
Zakarpattia13,894
Zaporizhia13,880
Zhytomyr12,669
UKRAINE TOTAL389,208


Abortion ratios and percentages by oblast, 1999

oblastabortion ratioabortion percentagerank
Cherkasy1,20154.616
Chernihiv80944.720
Chernivtsi1,51560.211
Crimea1,51460.212
Dnipropetrovsk1,65262.37
Donetsk1,59961.59
Ivano-Frankivsk48132.526
Kharkiv1,88565.34
Kherson1,46259.413
Khmelnytski71941.821
Kiev1,28556.215
Kiev (city)1,58561.310
Kirovohrad1,66662.56
Luhansk2,12067.92
Lviv69641.022
Mykolaiv1,44359.114
Odessa1,18554.217
Poltava1,76563.85
Rivne48732.825
Sevastopol (city)2,46971.21
Sumy1,60961.78
Ternopil44330.727
Vinnytsia1,04951.218
Volyn67140.223
Zakarpattia59237.224
Zaporizhia1,93766.03
Zhytomyr84845.919
UKRAINE TOTAL1,27456.0


Sources:


© 2010 by Wm. Robert Johnston.
Last modified 19 February 2010.
Return to Home. Return to Other Policy Issues. Return to Abortion Statistics.